EUV Erhvervsuddannelse for voksne

Som voksen tager du en erhvervsuddannelse med baggrund i din erhvervserfaring og øvrige kompetencer. Du skal være fyldt 25 år og starte med en realkompetencevurdering (RKV). Du kompetencevurderes op imod den uddannelse, du har valgt.

På en EUV er der tre veje, og hvilken vej der passer til dig, afhænger af din baggrund. Resultatet af kompetencevurderingen er dit personlige uddannelsesforløb på én af de tre veje: euv1, euv2 eller euv3.

Udover alderskravet til EUV skal du have bestået dansk og matematik fra folkeskolen (grundskolen). Dog gælder karakterkravet ikke, hvis du følger euv1, eller hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, når du starter uddannelse.

På euv2 og euv3 skal du efter grundforløbet indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed eller være tilknyttet et praktikcenter for at gennemføre uddannelsen.

På euv1 skal du ikke i praktik i en virksomhed, da du allerede har to års relevant erfaring fra faget og kun mangler undervisning på hovedforløbet før din svendeprøve.

Euv1 erstatter GVU-ordningen som falder væk i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen, GVU-planer gælder i seks år fra udstedelsesdatoen.

Kom igang

Adgangskrav til EUV

For at kunne komme i gang med en erhvervsuddannelse som voksen, skal du:

 • Være fyldt 25 år ved uddannelsens start
 • Have afsluttet dansk og matematik fra grundskolen med karakteren 02 eller derover. Efter den gamle karakterskala med 6 eller derover
 • Eller bestået optagelsesprøverne og vurderet parat

Karakterkravet gælder ikke, hvis du vurderes til et forløb på euv1 læs mere under "Opbygning", eller hvis du har indgået en uddannelsesaftale om praktik med en virksomhed.

Opfylder du ikke adgangskravene til en EUV, kan du kontakte den åbne voksenvejledning på EUC Sjælland, så du kan blive hjulpet videre.

 

Kom godt i gang

Vi har optag 8. august 2018 og igen 17. januar 2019.

Ved du hvilken uddannelse du skal i gang med, kan du blot tilmelde dig, det foregår på Optagelse.dk.

 

 

  Tilmeldingsknap

 

 

 

Læs mere om at starte erhversuddannelse som voksen EUV her.

 

Få hjælp og vejledning

Kontakt voksenvejleder Helle Danielsen
Mail heda@eucsj.dk - Tlf. 25 23 58 26

Har du en læreplads på hånden, så kontakt en konsulent inden for det fag du ønsker.

 

 

Opbygning

Kompetencevurdering

Som voksen starter din erhvervsuddannelse altid med en realkompetencevurdering, der sikrer, at vejen til faglært niveau bliver så kort som mulig. Der er både tale om en generel vurdering, der bygger på objektive kriterier, og en individuel vurdering.

I bekendtgørelsen til hver uddannelse kan du læse mere om den generelle kompetencevurdering og de kriterier, der ligger til grund for godskrivning, samt hvornår erhvervserfaring tæller som relevant erhvervserfaring.

På EUV er der beskrevet et standardeseret hovedforløb - gældende for euv1 og euv2 - der er 10% kortere end det tilsvarende på EUD. 

Realkompetencevurderingen viser om den voksne kan godskrives for dele af grundforløbet og opnå ydereligere afkortning på de voksnes hovedforløb.

Se film om kompetencevurdering

 

Du kan overveje...

Som forberedelse til en kompetencevurdering kan du udfylde Min Kompetencemappe. Kompetencemappen er et elektronisk værktøj, der hjælper til at få overblik over, hvad du kan og har lært gennem kurser og uddannelse, dit job og dit fritidsliv. En mappe der kan følge dig gennem arbejdslivet.

Resultatet af din kompetencevurdering er et personligt uddannelsesforløb, hvor du skal følge én af de tre veje:

euv1

Euv1 er for dig, der har mindst to års relevant erhvervserfaring. Du springer grundforløbet over og starter direkte på hovedforløbet. Du skal ikke i praktik i en virksomhed. Er der krav om certifikater for at starte på hovedforløb, skal disse erhverves.

euv2

Euv2 er for dig med mindre end to års relevant erhvervserfaring og/eller anden uddannelse, der kan give merit. Du vil typisk mangle dele af grundforløbet og starte her. Herefter veksler du mellem praktik i en virksomhed og hovedforløb. Praktikforløbet varer højst to år.

euv3

Euv3 er fra dig, der ikke har relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse. Euv3 svarer i omfang og varighed til et eud-forløb for unge, der starter på grundforløbets anden del.

 

Økonomi

Når du tager en EUV, er der flere forhold som har indflydelse på din økonomi; om du:

 • har en uddannelsesaftale med en virksomhed
 • har behov for praktikforløb i en virksomhed
 • er ledig, når uddannelsen starter

Uddannelsesaftale

Har du indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, er du ansat i virksomheden og modtager løn fra den dag aftalen starter. Får du voksenlærlingeløn svarer den minimum til lønnen som ufaglært inden for området.

Det er almindeligt at virksomhederne indgår uddannelsesaftale med en ny lærling, når grundforløbet er afsluttet, i så fald modtager du SU under grundforløbet og løn under hovedforløb og praktik.

Hvis det ikke lykkes dig at indgå en uddannelsesaftale efter grundforløbet, kan du inden for de fleste uddannelser tilknyttes et praktikcenter og fortsætte uddannelsen der. Som praktikcenterelev modtager du skolepraktikydelse. Læs mere om muligheder og ydelse her.

Uden praktikforløb = euv1

Er du ansat i virksomheden og har en uddannelsesaftale får du løn under uddannelsen, får du voksenlærlingeløn svarer den minimum til lønnen som ufaglært inden for området.

Er du ikke i beskæftigelse kan du få SU under hele uddannelsen. 

Ledig ved start

Er du ledig og gerne vil i gang med en EUV kan du drøfte dine muligheder med jobcentret. Måske vurderer jobcentret, at du kan følge uddannelsen som en del af den aktive beskæftigelsesindsats for ledige og modtage forsørgelse efter gældende regler på beskæftigelsesområdet. 

Økonomi for virksomheden

Som virksomhed kan du læse mere om lønrefusion under skoleophold, og voksenlærlingeordning med tilskud gennem jobcentret under punktet Voksenlærling.

 

Voksenlærling

Til dig som virksomhed

Som virksomhed kan I opkvalificere en nuværende medarbejder til faglært niveau, og dermed fastholde

 • en kompetent og erfaren arbejdskraft
 • opnå ny faglighed til virksomheden

Om I opkvalificerer en medarbejder eller ansætter en voksenlærling udefra, får I en moden lærling med erfaring fra arbejdsmarkedet. Virksomheden får høj lønrefusion fra AUB under skoleperioder og eventuelt voksenlærlingetilskud.

EUV-refusion under skoleophold
Når virksomheden ansætter en voksenlærling udbetales en højere lønrefusion fra AUB svarende til 110% af dagpengesatsen.

Tilskud fra voksenlærlingeordningen
Der er forskellige betingelser for voksenlærlingetilskud, herunder elevens uddannelsesbaggrund og om han/hun kommer fra ledighed eller beskæftigelse inden ansættelse som voksenelev/-lærling.

Kommer eleven fra beskæftigelse, skal han/hun være ufaglært og uddannelsen, der søges tilskud til, skal stå på voksenlærlingelisten.

Indgår virksomheden uddannelsesaftale med en ledig, er der ekstra god økonomi for virksomheden, og uddannelsen behøver ikke at stå på voksenlærlingelisten.

Læs mere om voksenlærligeordningen her.

... Spørgsmål til voksenlærlingeordningen, ansøgning om tilskud m.v. rettes til jobcentret i den kommune, hvor virksomheden ligger.

Klar - parat - start
For at I kan komme i gang med en voksenlærling, er der krav om følgende:

 • lærlingen skal være 25 år ved uddannelsens start
 • virksomheden skal være godkendt til uddannelsesretningen
 • underskrevet uddannelsesaftale

Der er forskellige muligheder, når I skal have en voksenlærling. Så få sparring om:

 • det at være en praktikvirksomhed
 • godkendelse som praktiksted
 • realkompetencevurdering af lærlingen
 • løn og tilskud
 • udarbejdelse af uddannelsesaftale

Du kan læse mere i brochuren
"Lærling - Hvorfor og hvordan"

Kontakt

Har du brug for mere information, så kontakt en praktikplads konsulent.

 

 

Få svendebrev som...

På EUC Sjælland kan du som voksen blive faglært inden for følgende fag. 

Vær opmærksom på at uddannelsestiden er kortere end det oplyste under hver uddannelse.

Varigheden er individuel og afhænger af RKV’en.