Regler og politikker

Aktivitetspolitik

Aktivitetspolitik

Politik for elevernes aktive deltagelse på EUC Sjælland

På EUC Sjælland forventer vi, at alle elever møder forberedt til alle undervisningstimer, og deltager aktivt, uanset om der er tale om praktisk eller teoretisk undervisning. Helt på samme måde som, hvis

der var tale om et arbejde. Det forventer vi fordi vi gerne vil have, at du gennemfører din uddannelse. Det betyder, at vi forventer, at du er klar til timen begynder – har taget f.eks. sikkerhedssko på eller sat dig på en plads inden timen går i gang, har lavet alle dine lektier og deltager aktivt i timen.

Hvis du bliver syg er det meget vigtigt, at du melder dig syg (se procedure). Hvis du er nødt til at være fraværende af andre grunde, skal det aftales på forhånd med din kontaktlærer og registreres i fraværssystemet.

På EUC Sjælland har du ikke ret til at være fraværende et bestemt antal dage. Skolen vurderer i hvert enkelt tilfælde om fremmødet og/eller aktiviteten er acceptabelt. Hvis du har for meget fravær, eller ikke deltager i timerne, får du besked om at stramme dig an (se procedure). Hvis du herefter ikke bliver mere aktiv kan du risikere at blive udmeldt af din uddannelse. Det kan få store konsekvenser for dine fremtidige uddannelsesmuligheder, så forbered dig på et aktivt skoleliv – hver dag.

Procedure for mundtlige
og skriftlige advarsler

Det er vigtigt, at kontaktlæreren følger nøje op på både uregelmæssigt fremmøde, fravær og adfærd, og tager de nødvendige samtaler med eleverne. Dette med henblik på, at hjælpe eleverne til at gennemføre deres uddannelse og samtidig forberede dem til et liv på arbejdsmarkedet.

Hvis kontaktlæreren skønner, at en elev ikke er studieaktiv – enten p.g.a. for meget fravær eller uhensigtsmæssig adfærd – giver kontaktlæreren en mundtlig advarsel.

  • Advarslen udleveres skriftligt til eleven, der med sin underskrift bekræfter at have modtaget denne.
  • Det skal fremgå af teksten, hvorfor den mundtlige advarsel gives.
  • Husk kopi til elevens værge, hvis eleven er under 18 år, samt evt. mester. 

Hvis henstillingen i den mundtlige advarsel ikke ændrer på elevens fravær/adfærd, sørger kontakt-læreren for, at der gives en skriftlig advarsel. 

  • Advarslen udleveres skriftligt til eleven, der med sin underskrift bekræfter at have modtaget denne.
  • Det skal fremgå af teksten, hvorfor den skriftlige advarsel gives.
  • Husk kopi til elevens værge, hvis eleven er under 18 år, samt evt. mester. 

Kontaktlæreren dokumenterer alle samtaler, advarsler og konklusioner.

Hvis henstillingerne i henholdsvis den mundtlige og den skriftlige advarsel ikke følges, tager kon-taktlærer og uddannelseschef i fællesskab stilling til elevens videre forløb. Uddannelsesvejleder kan inddrages.

Hvis en elev har så meget fravær, at denne skønnes ikke studieaktiv, kan uddannelseschefen tage initiativ til at stille evt. SU i bero i en kortere eller længere periode. 

I tilfælde af, at uddannelseschefen beslutter at udmelde eleven, tilbydes denne desuden en samtale med en uddannelsesvejleder, m.h,p. elevens videre uddannelsesforløb/-muligheder.

Besked om udarbejdelse af advarselsbreve, kommer altid fra elevens kontaktlærer. Advarselsbreve udarbejdes og sendes af elevadministrationen.

 

Besluttet på ledelsesmødet den 24. februar 2015

Aktivitet / fraværs politik

 

Ordensregler

Ordensregler på EUC Sjælland

Ordensregler for elever, studerende og kursister.

Overtrædelse af nedenstående er et brud på reglerne og kan medføre udmeldelse.

• Skolen er et alkohol- og stoffrit miljø jf. skolens misbrugspolitik

• Møder du til tiden og deltager aktivt undervisningen, kan du forvente det samme af dine klassekammerater

• Regler og procedurer for hjemmearbejde, opgaveløsning samt projektarbejde fremgår af de respektive lokale undervisningsplaner. Du kan finde dem på skolens hjemmeside

• Undervisningen må kun forlades efter aftale med din lærer eller leder

 

• Skolen sender dagligt e-mail til mestervirksomhederne med besked om deres elevers eventuelle forsømmelser

• Aflevér skolens inventar og udstyr i den stand, du selv ønsker at modtage det

• Mobiltelefoner generer undervisningen. Derfor skal de sættes på “lydløs” i timerne

• Undervisningslokalerne skal selvfølgelig holdes fri for affald

• Parkér din motorcykel eller bil i de afmærkede parkeringsbåse. Cykler, scootere og knallerter skal sættes i stativerne

• I værkstederne skal du have arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj på

• Der er totalt rygeforbud på alle skolens adresser/områder

 

Rygning

Rygepolitik for elever på EUC Sjælland

Jævnfør Lov om røgfri miljøer samt Lov om ændring af røgfri miljøer, er det forbudt for elever at ryge på skolens matrikler – både inde som ude.

Denne lov er ikke særskilt for EUC Sjælland, men gælder samtlige uddannelsesinstitutioner, som udbyder ungdomsuddannelser.

Sanktioner hvis elever tages i at ryge inden for skolens matrikler:

                      1. Skriftlig advarsel

                           -      Elever under 18 år, tilgår der kopi til forældre/værge

                           -      Elever m/uddannelsesaftale, tilgår der kopi til virksomheden

                      2. Hjemsendelse samme dag m/ulovligt fravær

                      3. Bortvisning

 

Procedure for vagtordning i.f.m. håndhævelse af rygeforbuddet:

 - Vagten fotograferer den elev, der tages i at ryge, og beder samtidig om elevens cpr.-nr.

- Vagten sender billede og cpr.nr. til skolens hovedmail

- Receptionen tjekker op hvilken afdeling eleven tilhører, og videresender billede og cpr.nr.   til den pågældende uddannelseschef

- Uddannelseschefen tager initiativ til afsendelse af advarselsbrev, der underskrives af uddannelseschefen

- Elevadministrationen mailer brevet til den pågældende elev og arkiverer brevet i filarkiv

 

Misbrug

Misbrugspolitik

EUC Sjælland har formuleret en misbrugspolitik.

Den fagner dels regler og konsekvenser i forbindelse med indtagelse og omgang med alkohol, euroforiserende stoffer samt doping på skolen, og dels hjælp og støtte i forbindelse med misbrug.

Misbrugspolitik

 

Besøg af interesseorg.

Besøg af interesseorganisationer på EUC Sjælland

Det er EUC Sjællands mission at uddanne fagligt kompetente unge og voksne til arbejde og livslang læring i et demokratisk samfund.

EUC Sjælland har derfor formuleret retningslinjer for besøg af interesseorganisationer på skolen. Det drejer sig om feks. besøg og orrientering fra faglige organisationer, politiske partier og andre der ønsker dialog med skolens elever og studerende.

EUC Sjællands retningslinjer 
for organisationer og partiers adgang til skolen