Hverdagen som praktikcenterelev

 
 

Alle os, der arbejder i Praktikcentret, er håndværkere. Vi kan forskellige fag, og vil gerne lære vores fag til dig! Derfor hjerteligt velkommen hos os! Vi vil gøre rigtig meget for, at du kommer videre med din uddannelse og bliver en dygtig håndværker indenfor dit fag.

Mange elever har savnet en håndbog for elever – med svar på spørgsmål - man kan have som elev. Vi håber denne håndbog har svar på dine spørgsmål, og kan give dig et overblik over, hvad det betyder, at være elev i Praktikcentret. Pas godt på bogen – måske er det en idé at kigge i den mere end én gang. 

Praktikcentret på EUC Sjælland
At være elev i Praktikcenter EUC Sjælland, kan sammenlignes med at være ansat som elev i en virksomhed. Men i Praktikcentret er der ikke tale om et ansættelsesforhold - men et tilbud. Det betyder, at der ikke er 3 måneders prøvetid, men at der reelt er tale om prøvetid i hele den periode, du er i Praktikcentret.

Betragt Praktikcentret som din uddannelsesgaranti; via os kan du under visse forudsætninger gøre din uddannelse færdig, selvom du mangler en praktikplads. Målet er at føre dig frem til en færdig uddannelse i det fag, du har valgt. Forhåbentlig bliver dit ophold af midlertidig karakter, idet vi håber, at du/vi i løbet af kort tid finder dig en læreplads i en virksomhed indenfor dit fag.

På de næste sider kan du finde de informationer, du særligt har brug for som praktikcenterelev. Kommer du i tvivl, kan du altid spørge din instruktør. De fastsatte regler skal overholdes. Såfremt du ikke overholder dem, kan du miste retten til at være i Praktikcentret. Men samtidig med at reglerne skal overholdes, skal det også være fagligt og socialt godt at være i Praktikcentret. Husk at sige til og sige fra, hvis du ikke trives. Du er altid velkommen til at henvende dig til din nærmeste instruktør eller til praktikcenterchefen, hvis du har noget på hjerte.

Nye tanker og ideer er altid velkomne!

Krav og vilkår

Krav, regler og procedurer i Praktikcentret

I Praktikcentret er der en række krav, regler og procedurer, du skal kende og følge, så din tid i Praktikcentret bliver så uproblematisk som muligt.

 • EMMA-kriterierne
 • Praktikpladsen.dk
 • Elevplan.dk

SKP 9

EMMA kriterierne

”Eleven skal fra afslutningen af grundforløbet og under hele skolepraktikforløbet opfylde egnethedsbetingelserne, de såkaldte EMMA-kriterier. Eleven skal således være Egnet, Mobil geografisk, Mobil fagligt og Aktivt praktikpladssøgende, jf. lovens § 66 c. Skolen skal både under og efter afslutningen af grundforløbet vejlede eleverne om realismen i deres egnethed for den eller de uddannelser, den enkelte ønsker, og om ordningen i øvrigt” Undervisningsministeriet 2014.

Egnet: Du skal være egnet til at gennemføre den ønskede faglige uddannelse

Mobil geografisk: Du skal være villig til at rejse/flytte til hele landet efter en ledig praktikplads

Mobil fagligt: Du skal om muligt skifte til et beslægtet fagområde inden for hele fællesindgangen, hvis det er muligt at få en praktikplads dér

Aktivt søgende: Sideløbende med at du er i Praktikcentret, skal du fortsætte med at søge en praktikplads. Du skal have en synlig og opdateret profil på www.praktikplads.dk

Praktikcentret kan udmelde dig – uden mulighed for at vende tilbage – hvis ikke kravene overholdes!

Frank Tømrerinstruktør Praktikcentret

Praktikpladsen.dk

 • Vidste du, at du kan finde virksomheder, der er godkendt til lærlinge via denne hjemmeside?
 • Vidste du, at virksomheder kan finde nye lærlinge – måske dig – via denne hjemmeside?
 • Via denne hjemmeside skal du oprette og løbende opdatere din profil.
 • Din profil skal være oprettet – og synliggjort – ved afslutning af grundforløbet og allersenest 14 dage efter det obligatoriske informationsmøde om Praktikcentret.
 • Log på via dit uni-login. Har du problemer, kan du kontakte Tina Nielsen i administrationen.
 • Gør dig selv den tjeneste at logge ind og synliggøre din profil den første hverdag i hver måned, så er du sikker på, at den altid er synlig.
 • Hvis ikke du har en opdateret og synlig profil, vil du blive slettet som praktiksøgende og blive udmeldt af Praktikcentret.

Elevplan.dk

 • Vidste du, at både elever, faglærere, instruktører og virksomheder har adgang til elevplan?
 • Vidste du, at du kan finde skoleaftalen, uddannelsesplanen, karakterer, evalueringer og advarsler?
 • Du skal notere mindst 3 uddannelsesønsker (3 specialeønsker er ikke nok) – dette skal du gøre i starten af grundforløbet.
 • Du skal løbende skrive, hvor og hvornår du har søgt praktikpladser.
 • Spørg din instruktør, hvis du er i tvivl om noget.
 • Overholder du ikke disse krav, er du ikke berettiget til en plads i Praktikcentret og risikerer udmeldelse.

www.elevplan.dk

SKP 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordensregler

Sørg for at have styr på de regler der gælder. Spørg din instruktør hvis du er i tvivl.

Tid
Du skal selvfølgelig overholde arbejdstiden, som er 37 timer om ugen, både under skoleophold og i praktik. Pause-regler bestemmes af Praktikcentret, og skal selvfølgelig også overholdes. Spørg din instruktør hvis du er i tvivl.

SKP 12

Sted
Du må ikke opholde dig udenfor skolens område i arbejdstiden, kun når mindre projekter, efter aftale, udføres udenfor skolens matrikel.

Opgaver
Opgaverne i Praktikcentret varierer, og pålagte opgaver skal løses.

 

Nikolaj Autoelev Praktikcenter

Adfærd
Ligesom i en almindelig virksomhed, skal du rette dig efter de gældende sikkerhedsbestemmelser samt instrukser både fra din instruktør og øvrige medarbejdere. Spørg hvis du er i tvivl!

 • Misbrug medfører øjeblikkelig bortvisning. Du må ikke møde påvirket, og ingen former for alkohol/euforiserende stoffer må medbringes/indtages på skolens område.
 • Tyveri medfører øjeblikkelig bortvisning, udmeldelse af Praktikcentret og politianmeldelse.
 • Hærværk medfører øjeblikkelig bortvisning og udmeldelse af Praktikcentret. Du kan gøres erstatningspligtig.
 • Vold og trusler medfører øjeblikkelig bortvisning, udmeldelse af Praktikcentret og politianmeldelse. Vær opmærksom på, at voldsomme lege/slåskampe for sjov kan misforstås, udvikle sig negativt og have alvorlige konsekvenser.

 

 

 

Økonomi

Økonomi, forsikring og personaleoplysninger - som ansat i Praktikcentret

Her kan du læse om løn (ydelse), kørselspenge og krav ved flytning, når du er elev i Praktikcentret. 

Løn (ydelse), NemKonto og e-Boks

 • Som praktikcenterelev får du en månedlig praktikcenter-ydelse (såkaldt skp-ydelse efter gældende satser) – du får ikke løn.
 • Vi ved godt, at ydelsen er lav og for nogle er svær at leve af. Desværre har vi i Praktikcentret ingen indflydelse herpå, da det er en beslutning, der er truffet i folketinget.
 • Desværre kan du ikke modtage praktikcenter-ydelsen samtidig med kontanthjælp (og en række andre overførselsindkomster). Ved tvivl ifm. revalideringsydelse eller særlig uddannelsesstøtte, skal du kontakte din kommune.
 • Dine penge (praktikcenter-ydelsen) indsættes på din NemKonto. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du derfor hurtigst muligt oprette en. Spørg i din bank, hvis du er i tvivl om, hvordan du gør.
 • Alle har en e-Boks og alle oplysninger om din praktikcenter-ydelse og befordring sendes til den (gælder alle statsansatte). Du vil ikke modtage lønsedler i papirform. Hvis du er i tvivl om e-Boks, kan vores lønkontor hjælpe dig.
 • Du behøver ikke oplyse dine konto- og skatteoplysninger. Oplysningerne får vores lønkontor automatisk, når du oprettes som ydelsesmodtager (så vi kan indsætte pengene på din NEM-konto)

Ydelsen i 2019 er:
Over 18 år: Kr. 7640,-/mdr
Under 18 år: Kr. 3189,-/mdr.

Betina Olsen Lærlingeansvarlig Praktikcenter

Adresseændring

Hvis du flytter, skal du meddele adresseændringen til kommunen. Praktikcentrets administration modtager automatisk oplysningerne fra folkeregistret. Husk at vi altid skal have din mailadresse og dit telefonnummer i elevplan.

SKP 24

Befordringsrefusion

 • Vidste du, at du kan få refunderet dine udgifter, når du rejser mellem dit hjem, din skole og dit praktiksted?
 • Du får 90% i befordringsrefusion, når du er i VFP og er i Praktikcentret.
 • Du får 100%, når du er på et skoleophold.
 • Når du modtager praktikcenter-ydelse, kan du ikke trække kørsel fra på selvangivelsen, idet der er tale om en ydelse og ikke om løn
 • Når du er i delaftale eller uddannelsesaftale, betaler arbejdsgiveren din løn. Og i den sammenhæng kan du opnå befordringsfradrag via din skatteopgørelse (efter gældende skatteregler).
 • Befordringsrefusionen beregnes ud fra billigste offentlige transportmiddel, når din samlede transportvej er mindst 20 km om dagen (bestemmelser fastlagt af AUB -Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag). Der skal altså være 10 km fra din folkeregisteradresse til ”mødestedet/praktikstedet”.
 • For at få refusionen, skal du udfylde og sende en elektronisk blanket på www.sdbf.dk.
  Din instruktør kan hjælpe dig første gang.
 • Aflever blanketten så hurtigt du kan - for din egen skyld. Du kan forvente udbetaling midt i måneden, når du afleverer senest den 1. i måneden. Og du kan forvente udbetaling sidst på måneden, når du afleverer blanketten senest den 15. i måneden.

Forsikring

Få overblik over- og styr på dine forsikringsforhold

 • Slip for ubehagelige overraskelser - kontakt dit forsikringsselskab og få præcis besked om dine forsikringsforhold!
 • Undersøg om du er dækket af dine forældres ansvars- og familieforsikring – også selvom du ikke bor sammen med dem.
 • Vi anbefaler, at du tegner en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre og inventar.
 • Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af skolen (gennem statens selvforsikring).
 • Hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske eller lignende, er du dækket af din indbo-/ tyveriforsikring.

SKP 3

 

 

Fravær

Sygdom, fravær og ferie

Når du har en skoleaftale med Praktikcentret, er vi den virksomhed, du arbejder for.  Hvis du er syg eller på anden måde forhindret i at møde, er der få, enkle regler.

Sygemelding

 • Du skal ringe til din instruktør inden aftalt mødetid.
 • Hvis din sygdom fortsætter weekenden over, skal du ringe og melde dig syg igen mandag.
 • Hvis du ikke sygemelder dig, betragtes det som ulovligt fravær.
 • Når du er på skoleophold, skal du både ringe til skolen og din instruktør.
 • Når du er i Praktikcentret, skal du ringe til din instruktør.
 • Når du er i VFP, skal du både ringe til din mester og instruktør.   

Husk! - sygemeldinger kan ikke ske pr. mail, sms, messenger eller lign.

Længerevarende sygdom kan medføre, at uddannelsestiden forlænges eller i værste fald slutter. Den beslutning træffer din instruktør sammen med dig og din faglærer. 

Kronisk lidelse/sygdom

Har du en kronisk lidelse, f.eks. epilepsi eller diabetes, bør du fortælle det til dine nærmeste omgivelser. Din instruktør bør under alle omstændigheder vide det. Det samme gælder, hvis du tager livsvigtig medicin eller har allergi, som er væsentlig i forbindelse med hospitalsindlæggelse, f.eks. overfølsomhed overfor penicillin.

SKP 7

Mulighedserklæring/Lægeerklæring

 • Hvis du en periode har meget sygefravær, kan Praktikcentret kræve, at du kommer til en samtale, hvor du sammen med instruktøren udfylder en mulighedserklæring (første del), din læge udfylder den anden halvdel. Praktikcentret betaler udgiften til erklæringen.
 • Hvorfor Mulighedserklæring? Vi vil gerne hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse. Derfor er lægens ord vigtige. F.eks. hvor længe forventes sygdommen at vare, og hvor lidt/meget kan du lave.
 • Det er et krav, at du samarbejder, ellers er du ikke berettiget til en plads i Praktikcentret. 

Ulovligt fravær

Ligesom i andre ansættelsesforhold, accepteres ulovligt fravær ikke!

 • Ulovligt fravær er, hvis du bliver væk uden at melde dig syg, melder dig syg efter aftalt mødetid, kommer eller går i utide, uden en helt særlig grund. Hvis du først ringer om morgenen for at bede om ferie eller fri til f.eks. læge/tandlæge eller køreprøve, kan det også betragtes som ulovligt fravær.
 • Undgå ulovligt fravær; RING og få en ordentlig aftale med din instruktør, hvis du er forsinket, syg eller forhindret i at møde.    
 • Konsekvenser? Dit uddannelsesforhold kan opsiges og der kan reguleres i din ydelse. 

Advarsler og udmeldelse

Vi forventer naturligvis, at du efterlever EMMA-kriterierne samt skolens øvrige hus- og ordensregler. Ellers indkalder vi dig til samtale, og Praktikcentrets procedure er:

1. gang: Mundtlig advarsel. Advarslen får du også på skrift; du skal godkende advarslen. Du kan finde advarslen på elevplan (under din skole-aftale med Praktikcentret). Spørg instruktøren, hvis du er i tvivl om noget.

2. gang: Skriftlig advarsel, med samme procedure som 1.gang. Hvis du herefter ikke overholder de aftalte forandringer, der er blevet aftalt, bliver du udmeldt af Praktikcentret uden yderligere advarsel. Spørg instruktøren, hvis du er i tvivl om noget.

Hvis du bliver udmeldt af Praktikcentret, får du en skriftlig udmeldelse med oplysninger om klageadgang.

Ferie, helligdage og feriepenge

 • Du kan ikke optjene ferie i Praktikcentret.
 • Du er berettiget til 5 ugers ferie (25 feriedage - hverdage) med praktikcenter-ydelse i løbet af et ferieår, hvis du har været i Praktikcentret hele det foregående kalenderår.
 • Ferie skal afholdes, når du ikke er på skole.
 • Ferie skal aftales med og godkendes af din instruktør.
 • Praktikcentret/afdelingen bestemmer, hvornår hovedparten af dine feriedage skal afholdes.
 • Du har ikke efterårsferie, vinterferie eller 7 ugers sommerferie, som du kender det fra grundforløb og folkeskolen.
 • Du får praktikcenter-ydelse under ferie, når du er i en skoleaftale med Praktikcentret, men du optjener ikke feriepenge, som du kan bruge efter skolepraktikken, eller når du får en læreplads.
 • Har du feriedage til gode fra tidligere fuldtidsarbejde, modtager du ikke praktikcenter-ydelse for disse dage. 

Læge- og tandlægebesøg samt møder med kommunen

Som i enhver anden ansættelse skal aftaler/møder med læge, tandlæge, kommunen og lignende foregå udenfor arbejdstiden i det omfang det overhovedet er muligt.

 • De fleste læger har aften-konsultation en gang om ugen.
 • De fleste tandlæger har åbent til klokken 17:30.
 • Kommunerne har længe åbent torsdage.

SKP 17


Barselsregler for elever i Praktikcentret

Du har samme rettigheder som i en uddannelsesaftale. Du er berettiget til praktikcenterydelse, indtil den dag barnet bliver født, herefter har du ret til praktikcenterydelse efter reglerne i ligebehandlingsloven. Perioden skal du aftale med Praktikcentret. I Praktikcentret på EUC Sjælland kigger vi på de enkelte overenskomster og ligestiller praktikcenterelever og elever i uddannelsesaftaler. Hvis sygemelding bliver aktuelt, gælder reglerne for sygedagpenge. Under barslen får du praktikcenterydelse.

Ligebehandlingslovens bestemmelser:

 • Forældrene har ved graviditet/barsel ret til orlov på dagpenge i tilsammen 52 uger.
 • Moderen har ret til 4 ugers fravær inden terminen. Efter fødslen har moderen ret til orlov i 14  uger.
 • Faderen har ret til 2 ugers orlov sammen med moderen lige efter fødslen.

Efter aftale med arbejdsgiveren kan de 2 uger flyttes til et andet tidspunkt indenfor de 14 uger.

Efter udløbet af den 14. uge har forældrene ret til 32 ugers forældreorlov tilsammen. De kan dele orloven mellem sig eller tage den hver for sig.

Der er desuden mulighed for at forlænge eller udskyde orloven. Regnestykket for fravær med dagpengeret ser sådan ud:

 • 4 uger (moderens ret til orlov før fødsel) 2 uger (fædreorlov efter fødsel)
 • 14 uger (moderens ret til orlov efter fødsel)
 • 32 uger (forældrenes ret til orlov med dagpenge fra 15. uge og fremefter). I alt 52 uger.

Den samlede ret til fravær - hvor nogle uger er helt uden betaling

Frem til den 32. uge er reglerne de samme som nævnt ovenfor. Men begge forældre kan forlænge perioden på de 32 uger, så de i alt kommer op på 40/46 uger afhængig af, om man er i beskæftigelse eller ej.

Regnestykke for den samlede ret til fravær ser sådan ud: 4 uger (moderens ret til orlov før fødsel)

 • 2  uger  (fædreorlov  efter fødsel)
 • 14 uger (moderens ret til orlov efter fødsel)
 • 32 uger (moderens ret til orlov fra 15. uge og fremefter) 32 uger (faderens ret til orlov fra 15. uge og fremefter)
 • 28 uger (forlængelse af moderens og faderens orlov med 14 uger til hver - som ledig kan forlængelsen kun være 8 uger)

Tilsammen har forældrene ret til fravær i 112 uger, men kun ret til dagpenge i 52 uger.

Barnets første sygedag

Du har samme rettigheder som i uddannelsesaftale. Du er berettiget til praktikcenterydelse for 1-2 ”barnets første sygedag” eller 1-2 ”omsorgsdage”, når dit barn er under 18 år, og I deler folkeregisteradresse.

Begravelse

Ved dødsfald i din nærmeste familie får du 1 fridag til begravelsen.

Session og værnepligt

Bliver du indkaldt til session, får du fri til at deltage, uanset om du er i praktik eller på skoleophold. Vi skal dog have besked om datoen hurtigst muligt efter du har modtaget din indkaldelse.

Der gives ikke orlov til værnepligt.

Lars Malermester Praktikcenteret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikformer

Forskellige praktikformer

Når du får en kort aftale eller en restaftale med en virksomhed, skal du henvende dig til din instruktør, som sammen med Praktikcentrets administration sørger for, at papirerne bringes (er) i orden.

Det er dit ansvar at finde en læreplads, og Praktikcentret vil hjælpe dig. Kender du de 4 praktikformer: VFP, delaftale, kort aftale og restaftale?

VFP-aftaler – Virksomheds Forlagt Praktik

 • VFP er af kort varighed, typisk 2-4 uger.
 • VFP er en aftale mellem Praktikcentret, en virksomhed og dig som elev.
 • VFP er ikke frivillig, da du har pligt til at tage imod.
 • VFP´s formål er, at du får erfaringer ”fra det virkelige liv” (som du kan skrive på dit CV). Der åbnes samtidig døre til læresteder.
 • VFP Økonomi; du får stadig praktikcenterydelse og befordringsrefusion fra Praktikcentret.
 • VFP Ferie; du optjener ikke feriepenge.
 • VFP Overarbejde; du kan som udgangspunkt ikke have overarbejde, når du er i VFP-aftale. Hold selv regnskab over dine timer og kørepenge. Der kan forekomme situationer med overarbejde, kontakt din oplæringsansvarlige og forhør dig om, hvordan du skal forholde dig i den givne situation.

Vidste du, at VFP nogle gange baner vejen frem mod en praktikplads? Virksomheden havde måske ikke forestillet sig en elev, men de bliver ofte så begejstrede for eleven, at de opretter en ekstra praktikplads. Derfor kan opholdene i virksomhederne ofte være vejen frem mod en læreplads. Så klæd dig pænt, opfør dig høfligt, vær imødekommende, og tag JA-hatten på om morgenen, når du kører hjemmefra.

SKP 33   

”Jeg startede i Praktikcentret med en blandet fornemmelse. Jeg havde jo hørt, det ikke var lykken, men efter 1 – 2 måneder havde jeg fået en fast læreplads. Jeg blev sendt ud i VFP, og de blev så glade for mig, at de tog mig i lære.  Dagene kan godt være lidt lange, men jeg får jo lov at lave alt det sjove også.”
Henrik, 18 år

 

 

Del - aftale

 • Denne aftaletype er max 1 praktikperiode. Aftalen kan variere fra 1 mdr. til flere mdr.
 • Du ansættes i en virksomhed, som skal betale dig almindelig elevløn, feriepenge osv. Du er dækket af virksomhedens forsikring.
 • Du er stadig tilknyttet Praktikcentret, så du skal stadig opfylde EMMA-kriterierne, og dermed stadig være aktivt søgende samt have en aktiv profil på www.praktikpladsen.dk
 • Du kan ikke sige nej til at komme i delaftale. Hvis du gør det, risikerer du udmeldelse af Praktikcentret, uden mulighed for at vende tilbage.
 • Overenskomsten for faget er gældende.

Kort aftale

 • Denne aftaletype er den næstbedste af slagsen. Den består af minimum 1 praktikperiode og minimum 1 skoleperiode.
 • Du bliver meldt ud af Praktikcentret, imens aftalen løber.
 • Hvis din kontrakt med virksomheden ophører, inden du er færdig med din uddannelse, kan du komme tilbage til Praktikcentret, hvis du skønnes at opfylde betingelserne.
 • Virksomheden betaler din løn, og du optjener feriepenge osv.
 • Overenskomsten for faget er gældende.

Restaftale

 • Denne type aftale er klart at foretrække.
 • Der laves uddannelsesaftale for resten af din uddannelse.
 • Du bliver meldt ud af Praktikcentret.
 • Overenskomsten for faget er gældende.

 

Spørg os hvis du er i tvivl om noget

Vi håber, at Praktikcentrets håndbog har givet dig et overblik, og at du kan bruge den, hvis du bliver i tvivl om noget. Ellers forventer vi selvfølgelig, at du kommer til os. Reglerne beskrevet i håndbogen er naturligvis ikke lavet for at genere dig eller de andre elever i Praktikcentret. Reglerne er tænkt som en hjælp til dig, for at sikre at du hele tiden opfylder betingelserne (herunder EMMA-kriterierne) for, at kunne færdiggøre din uddannelse. Gør man ikke det, har man selv frasagt sig sine rettigheder i forhold til uddannelsesgarantien, som Praktikcentret jo står for.

Vi håber dit ophold i Praktikcentret bliver kort og oplevelsesrigt. Husk, vi er her for at hjælpe dig, og vores mål er at uddanne livsduelige mennesker og fagligt stærke håndværkere.