EUC Sjællands arbejdsgrundlag

Skolens arbejdsgrundlag definerer og udtrykker EUC Sjællands bærende værdier, visioner, fælles målsætninger og danner rammerne for det daglige arbejde.

Arbejdsgrundlaget er et administrativt og pædagogisk styringsværktøj, der beskriver hvordan vi arbejder, og hvad vi vil udvikle og forbedre.
Elementerne i arbejdsgrundlaget er indbyrdes forbundne til understøttelse af skolens overordnede mission, som er at uddanne fagligt kompetente unge og voksne til arbejde og livslang læring i et demokratisk samfund.

 

Vedtægter

EUC 001

Vedtægter

Vedtægter for EUC Sjælland kan betragtes som skolens grundlov.

De indeholder rammerne for skolens virksomhed og forvaltning på grundlag af bestemmelserne i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Se EUC Sjællands gældende vedtægter

Godkendt i ministeriet den 11. juni 2012.
Publiceret på skolens hjemmeside den 12. juni 2012.

 

Værdier

Et godt sted at være - et godt sted at lære

Med udgangspunkt i ovenstående motto har EUC Sjælland udarbejdet sit værdigrundlag og en vision, som peger frem mod 2019.

EUC Sjælland arbejder med fem centrale værdiord:

  • Respekt
  • Åbenhed
  • Kvalitet
  • Kompetence
  • Engagement

Værdier, som på alle områder skal indarbejdes i skolens strategiske overvejelser og praksis.

EUC Sjælland vil være...

Et uddannelsescenter, hvor de uddannelsessøgende møder faglige og menneskelige udfordringer i et engageret læringsmiljø med respekt, ligeværdighed og åbenhed i forholdet til den enkelte.

Et professionelt læringscenter og samarbejdspartner for det omgivende erhvervsliv med vægt på kompetence, udvikling, kvalitet og respekt for de faglige traditioner.

En aktiv arbejdsplads for både uddannelsessøgende og ansatte med et højt kvalitetsniveau og en involvering, der sikrer ansvarlig og demokratisk medleven i det samfund, som skolen er en del af, hvor tryghed vokser ud af vilje og evne til stadig forandringsparathed og kompetenceudvikling.

 

Vision & strategi

EUC Sjælland vil gennem uddannelse af unge og voksne bidrage til den samfundsmæssige vækst, sammenhængskraft og udvikling, og sikre uddannelsessøgende mulighed for en aktiv medvirken i et demokratisk samfund med vægten lagt på erhvervskompetencer, og give dem grundlag for fortsat personlig udvikling gennem hele livet.

Vision

Vi skaber faglig stolthed.

Vi uddanner dygtige og innovative studenter og håndværkere, og vi er kendt for høj faglighed. Viden udvikles i sociale fællesskaber, og vi udfordrer alle vores elever, så de får mulighed for, at udfolde deres fulde potentiale og blive så dygtige som de kan.

Vores elever har viden og kompetencer inden for bæredygtighed, automatisering og digitalisering, og de opnår internationalt udsyn og forståelse.

Vi er både internt og eksternt kendt for at være en udviklingsorienteret skole, der bygger på samarbejde, dialog og tillid. Vi indgår i forpligtende partnerskaber om uddannelse af unge og voksne. Et stigende antal unge søger uddannelse hos os, og vi understøtter, at flere voksne kan blive faglærte.

Vi er på forkant med arbejdsmarkedets udvikling, og er opsøgende og hurtige til at efterkomme skiftende kursusbehov.

Vi er en attraktiv arbejdsplads, og vi forventer af hinanden, at vi er engagerede og kompetente. I fællesskab løfter vi vores ansvar med høj kvalitet. 

Strategi 2015 - 2017

En ny vision + to nye mål + fire nye indsatsområder = en ny strategi for 2015-2017

Strategi -forside

Hent dokumentet i pdf format her

 

 

Pædagogisk grundlag

Pædagogisk og didaktisk grundlag

På baggrund af vision og overordnet værdigrundlag har EUC Sjælland sat sig følgende pædagogiske værdigrundlag:

"På EUC Sjælland udvikler alle elever, studerende og kursister deres faglige og personlige potentialer i et åbent, trygt og inspirerende læringsmiljø. Undervisningen bygger på høj faglighed og kvalitet i mødet med kompetente og engagerede lærere. Den enkelte uddannelsessøgende behandles med respekt, mulighed for medindflydelse og krav om aktiv og interesseret deltagelse i skolens tilbud."

De fælles pædagogiske didaktiske grundlag er målrettet de enkelte uddannelsesområder på EUC Sjælland.

FPDG for EUD

FPDG for HTX

FPDG for AMU

 

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland

Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag. Kvalitetssystemet skal sikre en systematisk udvikling af undervisningsmetoder, løbende dokumentere effekten af skolens indsatser, og sikre at opgaveløsningen i alle afdelinger og funktioner understøtter: 

  • At eleverne opnår størst mulig læring,
  • At underviserne fremstår velforberedte, engagerede og kompetente
  • At undervisningen er varieret, motiverende og tilpasset elevernes behov
  • At vi har et engagerende og motiverende fællesskab præget af tolerance og respekt

 

Kvalitetssikring af undervisningen på EUC Sjælland 

For online visning af Årshjul for kvalitetsarbejdet på EUC Sjælland, klik her

Hvert uddannelsesområde evaluerer undervisningen ud fra fire perspektiver, disse er nærmere beskrevet i  evalueringsstrategien, hvor det også fremgår, hvornår de foreskllige aktiviteter foregår i løbet af året.

Evalueringsstrategi for EUD

Evalueringsstrategi for HTX

Evalueringsstrategi for AMU

 

Rapport 2015 - Uddannelsesmiljø på EUC Sjælland

Handlingsplan for øget gennemførelse

På EUD området beskriver EUC Sjælland årligt, hvordan skolen arbejder med 'De fire klare mål', som er pejlemærkerne i kvalitetsarbejdet på EUD. I daglig tale omtalt som: Handlingsplan for øget gennemførelse. 

Handlingsplan 2018

Handlingsplan 2017

Handlingsplan 2016

Handlingsplan 2015

 

Udbudspolitik på AMU

På AMU området udarbejder EUC Sjælland årligt en udbudspolitik for det kommende år. Indsatsområderne afspejler behovene på det lokale og regionale arbejdsmarked i forhold til skolens godkerndelser på AMU området.

Udbudspolitik for AMU 2018

 

Åbenhed og gennemsigtighed 

Elever, kursister, virksomheder og andre samarbejdspartnere har krav på en række oplysninger om skoledriften på EUC Sjælland. Læs mere om de enkelte områder.

Evaluering på tværs af skolen

Evaluering på EUD / EUV

Evaluering på HTX

Evaluering på AMU