Organisationen

EUC Sjælland arbejder for at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i fremtiden.

Vi uddanner fremtidens håndværkere, eux- og htx-studenter samt efteruddanner voksne til at blive fagligt dygtige og innovative med en grundlæggende forståelse for, hvordan arbejdet udføres på en bæredygtig måde.

Det er EUC Sjællands ambition at være en stærk samarbejdspartner for erhvervslivet.

Bestyrelsen

EUC Sjælland ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer, som er bredt sammensat med repræsentation af lokalpolitikere, erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, de videregående uddannelser, elever og medarbejdere.

John Norman Skrivebord

Direktør John Norman har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning

Udpeget af Dansk El-Forbund:
Økonomiansvarlig Johannes Jacobsen, Formand

Udpeget af Byggeriets Arbejdsgivere:
Peter Jakobsen, Næstformand

Udpeget af Tekniq:
El-installatør Anders Petersen

Udpeget af Dansk Industri:
Teknisk direktør Poul-Erik Pedersen

Udpeget af 3F:
Afdelingsformand Kim Rozalski

Udpeget af Dansk Metalarbejderforbund:
Afdelingsformand Jørgen S. Madsen

Udpeget i fællesskab af kommunalbestyrelserne i Næstved, Faxe og Køge Kommuner:
Borgmester Carsten Rasmussen

Udpeget af EUC Sjællands bestyrelse - på baggrund af særligt kendskab til de videregående uddannelser:
Konstruktør Gert Johansen

Medarbejderrepræsentanter:
Uddannelsesforbund Faglærer Kurt Fossnie
Tekn.adm. Overassistent Tina Nielsen

Elevrepræsentant:
Vakant (HTX)
Vakant (EUD)

Tilforordnede:
Direktør John Norman

Referent:
Administrationschef Pia Skotte

 

Direktionen

Direktionen
 • Direktør
 

Org. diagram

 Se EUC Sjællands organisationsdiagram som pdf eller klik på nedenstående billede.

Org Diagram Maj18

 

Lokale udd.udvalg

Lokale uddannelsesudvalg

Kontakten mellem EUC Sjællands enkelte uddannelser og erhvervslivet er organiseret gennem lokale uddannelsesudvalg, som består af lige mange repræsentanter for arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og repræsentation fra skolens medarbejdere og elever.

De lokale uddannelsesudvalg skal styrke samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked og rådgive skolen i forhold til uddannelser, undervisning og lærerkvalificering.

De lokale uddannelseudvalg varetager opgaver vedrørende:

 • Erhvervsuddannelser
 • Arbejdsmarkedsuddannelser
 • Praktikcenter 

Medarbejderne og skolens ledelse er tilforordnede, ligesom eleverne er repræsenteret i udvalgene.

Opgaver
Inden for erhvervsuddannelserne har de lokale uddannelsesudvalg til opgave

 • at rådgive skolen i forhold til uddannelse, undervisning
 • at styrke samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked

Inden for arbejdsmarkedsuddannelserne har de lokale uddannelsesudvalg til opgave

 • at komme med forslag til bl.a. nye uddannelser og lærerkvalificering
 • at styrke samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked

Inden for praktikcenteret har EUC Sjælland valgt at organiserer sig med et praktikcenterudvalg bestående af en repræsentant fra hver af de lokale uddannelsesudvalg. Udvalget har til opgave at være:

 • i dialog med og samarbejde med praktikcentret og
 • holde 4 årlige møder.

Se forretningsordenen for praktikcentret her

 

Elev / medarb. fora

Elevråd på EUC Sjælland

Undervisningsmiljøet er fælles for alle og helt afgørende for skolekulturen. Et godt læringsmiljø er med til, at eleverne på EUC Sjælland trives, så de bliver engagerede og motiverede og oplever, at de lærer noget.

For at styrke elevdemokratiet og læringsmiljøet er der etableret tre elevråd på EUC Sjælland - et elevråd i Næstved med syv elever, et i Køge med fem elever og et i Haslev med tre elever. Der er valg til elevrådene en gang årligt – i starten af skoleåret. Her kan alle elever kan stille op.

Elevrådene er elevernes demokratiske organ, som sikrer eleverne indflydelse på, hvad der foregår og skal foregå på skolen. Elevrådet er med til at skabe et godt miljø på skolen og bliver bl.a. inddraget i arbejdet med skolens elevtrivselsundersøgelser.

Elevrådet kan selv sætte ting på dagsordenen, og vil også blive spurgt i en række sager, som har betydning for alle elever på skolen.

Kontaktperson for elevrådene på EUC Sjælland er pædagogisk konsulent Ditte-Lene Paustian som kan træffes på tlf.:25 23 58 33 eller mail dlpa@eucsj.dk

Elevrådenes overordnede arbejdsgrundlag er ”Bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen”, læs mere her.

 

Samarbejdsudvalg - SU

EUC Sjællands samarbejdsudvalg består af 9 medlemmer – 4 arbejdstagerrepræsentanter, skolens 4 tillidsrepræsentanter og 4 arbejdsgiverrepræsentanter, skolens direktion samt en afdelingschef. Endelig har skolens HR-manager sæde i samarbejdsudvalget. 

EUC Sjællands samarbejdsudvalg har møde 4 gange om året – ét i hvert kvartal.

Samarbejdsudvalgets opgaver er:

 • Arbejds- og personaleforhold
 • Tillid, samarbejde og trivsel
 • Omstilling på arbejdspladsen

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Forretningsorden SU

 

Pædagogisk Råd

For at styrke medarbejderindflydelse, ansvar for og ejerskab til beslutninger og EUC Sjællands indsatsområder, etableres et Pædagogisk Råd på tværs af de fire søjler i organisationen.

Pædagogisk Råd er rådgivende for ledelsen og drøfter generelle pædagogiske og undervisningsmæssige spørgsmål inden vedtagelse af direktionen, bestyrelse eller SU. Pædagogisk Råd kan også bruges som tænketank for udviklingstiltag i Udviklingscentret.

Pædagogisk Råd (PR) består af 2 undervisere fra hver søjle, de pædagogiske uddannelseschefer, uddannelsesdirektør, udviklingschef og elevrådets formand og næstformand. Der afholdes tre møder årligt – i oktober, februar og maj måned. Pædagogisk Råd vælges af undervisere i søjlen og for et år af gangen.

Dagsordenen fastlægges af PR’s formand i samråd med uddannelsesdirektør og uddannelseschefer. Dagsorden sendes ud senest 5 arbejdsdage før mødeafholdelse.

Pædagogisk Råd vedtager selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand.

Pædagogisk Råd kan i samarbejde med ledelsen nedsætte arbejdsgrupper. 

 

 

Arbejdsmiljøorganisation - AMO

En forudsætning for at vi som organisation dagligt kan levere en god indsats og dermed være med til at gøre en positiv forskel for vores elever eller kursister er at arbejdsmiljøet er i top. Vi har derfor løbende opfølgning og stor fokus på dette vigtige område.

Arbejdet med arbejdsmiljøet på EUC Sjælland er organiseret i to lag et strategisk niveau og et operationelt niveau. Det strategiske niveau sætter rammerne for den løbende indsats og vurderer den løbende udvikling i arbejdsmiljøet således at arbejdsmiljøet under de givne forudsætninger, er så godt som muligt.

På det operationelle niveau sker det praktiske arbejdsmiljøarbejde og det er her de daglige praktiske opgaver løses.

Der afholdes løbende møder både i den strategisk del og den operationelle del af AMO organisationen.

Her ses et diagram over arbejdmiljøorganisationen