Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Når du er fyldt 25 år tager du en erhvervsuddannelse med baggrund i din erhvervserfaring og øvrige kompetencer.

På en EUV er der tre veje, og hvilken vej der passer til dig, afhænger af din baggrund. Resultatet af kompetencevurderingen er dit personlige uddannelsesforløb på én af de tre veje: euv1, euv2 eller euv3.

Kom i gang

Kom i gang - for dig

For at kunne komme i gang med en erhvervsuddannelse som voksen, skal du:

 • Være fyldt 25 år ved uddannelsens start
 • Have afsluttet dansk og matematik fra grundskolen med karakteren 02 eller derover. Efter den gamle karakterskala med 6 eller derover
 • Eller bestået optagelsesprøverne og vurderet parat

Karakterkravet gælder ikke, hvis du vurderes til et forløb på euv1, eller hvis du har indgået en uddannelsesaftale om oplæring med en virksomhed.

Få hjælp og vejledning

Kontakt vores vejledning, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Realkompetencevurdering (RKV)

Hvis du ønsker at starte på EUV, skal du have lavet en realkompetencevurdering (RKV). Her skal du kontakte:
Dorthe Borchmann, konsulent
dobo@eucsj.dk - tlf.: 25 23 57 98


Tilmelding

Ved du hvilken uddannelse du skal i gang med, kan du blot tilmelde dig. Det foregår på optagelse.dk.

 

 

  Tilmeldingsknap

 

 

 

Kom i gang - for virksomheden

Når I som virksomhed skal have en voksenlærling, skal I være opmærksom på følgende:

 • lærlingen skal være 25 år ved uddannelsens start
 • virksomheden skal være godkendt til uddannelsesretningen
 • underskrevet uddannelsesaftale

Kontakt en konsulent, og få råd og vejledning om:

 • det at være en oplæringsvirksomhed
 • godkendelse som oplæringssted
 • realkompetencevurdering af lærlingen
 • løn og tilskud
 • udarbejdelse af uddannelsesaftale
 

Opbygning

Kompetencevurdering

Din erhvervsuddannelse starter med en realkompetencevurdering, der sikrer, at vejen til faglært niveau bliver så kort som mulig.

Realkompetencevurderingen viser om du kan godskrives for hele eller dele af grundforløbet og opnå yderligere afkortning på dit hovedforløb.

Hver uddannelse har faste kriterier, der ligger til grund for godskrivning, samt hvornår erhvervserfaringen tæller som relevant erhvervserfaring.

Læs mere i uddannelsernes bekendtgørelser.


Kontakt

Hvis vil høre mere eller ønsker at igangsætte en RKV, skal du kontakte:
Dorthe Borchmann, konsulent
dobo@eucsj.dk - tlf.: 25 23 57 98

 

Du kan overveje

Som forberedelse til en kompetencevurdering kan du udfylde Min Kompetencemappe. Kompetencemappen er et elektronisk værktøj, der hjælper til at få overblik over, hvad du kan og har lært gennem kurser og uddannelse, dit job og dit fritidsliv. En mappe der kan følge dig gennem arbejdslivet.

Resultatet af kompetencevurderingen er et personligt uddannelsesforløb, hvor du skal følge én af de tre veje:

Resultatet af kompetencevurderingen afgør, hvordan du tager din erhvervsuddannelse:

Euv1

Euv1 er for dig, der har mindst to års relevant erhvervserfaring. Du springer grundforløbet over og starter direkte på hovedforløbet. Du skal ikke i oplæring i en virksomhed.

Euv2

Euv2 er for dig med mindre end to års relevant erhvervserfaring og/eller anden uddannelse, der kan give merit. Du vil typisk mangle dele af grundforløbet og starte her. Herefter veksler du mellem oplæring i en virksomhed og hovedforløb.

Euv3

Euv3 er for dig, der ikke har relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse. Euv3 svarer i omfang og varighed til et eud-forløb for unge, der starter på grundforløbets anden del.

 

Økonomi

Økonomi for dig

Når du tager en EUV, er der flere forhold som har indflydelse på din økonomi.

Har du indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, er du ansat i virksomheden og modtager løn fra den dag aftalen starter. Får du voksenlærlingeløn, svarer den minimum til lønnen som ufaglært inden for området.

Det er almindeligt at virksomhederne indgår uddannelsesaftale med en ny lærling, når grundforløbet er afsluttet, i så fald modtager du SU under grundforløbet og løn under hovedforløb og oplæring.

Hvis det ikke lykkes dig at indgå en uddannelsesaftale efter grundforløbet, kan du inden for de fleste uddannelser tilknyttes et skoleoplæringscenter og fortsætte uddannelsen der. Som elev i et skoleoplæringscenter modtager du skoleoplæringsydelse.
Læs mere om muligheder og ydelse her.

Ledig ved start

Er du ledig og gerne vil i gang med en EUV kan du drøfte dine muligheder med jobcentret. Måske vurderer jobcentret, at du kan følge uddannelsen som en del af den aktive beskæftigelsesindsats for ledige og modtage forsørgelse efter gældende regler på beskæftigelsesområdet.

 

Økonomi for virksomheden

Når virksomheden ansætter en voksenlærling udbetales en højere lønrefusion fra AUB.

Tilskud fra voksenlærlingeordningen

Der er forskellige betingelser for voksenlærlingetilskud, herunder elevens uddannelsesbaggrund og om han/hun kommer fra ledighed eller beskæftigelse inden ansættelse som voksenelev/-lærling.

Kommer eleven fra beskæftigelse, skal han/hun være ufaglært og uddannelsen, der søges tilskud til, skal stå på voksenlærlingelisten.

Indgår virksomheden uddannelsesaftale med en ledig, er der ekstra god økonomi for virksomheden, og uddannelsen behøver ikke at stå på voksenlærlingelisten.
Læs her mere om voksenlærlingeordningen her.

Spørgsmål til voksenlærlingeordningen, ansøgning om tilskud m.v. rettes til jobcentret i den kommune, hvor elev har bopæl.

 

Få svendebrev som

På EUC Sjælland kan du som voksen blive faglært inden for følgende fag. 

Vær opmærksom på at uddannelsestiden er kortere end det oplyste under hver uddannelse.