Organisationen

Vi uddanner fremtidens håndværkere, EUX- og HTX-studenter samt efteruddanner voksne til at blive fagligt dygtige og innovative med en grundlæggende forståelse for, hvordan arbejdet udføres på en bæredygtig måde.

Det er EUC Sjællands ambition at være en stærk samarbejdspartner for erhvervslivet og imødekomme samfundets behov - både nu og i fremtiden.

 

Organisationsdiagram

EUC Sjællands organisationsdiagram kan ses ved at klikke på nedenstående:

Org Diagram Juli 2023 Billede

Bestyrelsen

EUC Sjælland ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som er bredt sammensat med repræsentation af lokalpolitikere, erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, de videregående uddannelser, elever og medarbejdere.

John Norman Skrivebord

Direktør John Norman har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Find dokumenter til bestyrelsen her.

Bestyrelsens sammensætning

Udpeget af Dansk Metalarbejderforbund:
Afdelingsformand Jørgen S. Madsen, Formand

Udpeget af Dansk Industri:
Direktør Peter Jakobsen, Næstformand

Udpeget af Tekniq:
El-installatør Anders Petersen

Udpeget af Dansk Industri:
Produktionschef Jan Buk Mortensen 

Udpeget af Dansk El-Forbund:
Faglig sekretær Søren E. Callesen

Udpeget af 3F:
Afdelingsformand Carsten Madsen

Udpeget i fællesskab af kommunalbestyrelserne i Næstved, Faxe og Køge Kommuner:
Borgmester Marie Stærke

Udpeget af EUC Sjællands bestyrelse - på baggrund af særligt kendskab til de videregående uddannelser:
Borgmester Carsten Rasmussen

Medarbejderrepræsentanter:
Uddannelsesforbund Faglærer Kurt Fossnie
AC-området Underviser Christina R. R. Jørgensen

Elevrepræsentant:
Alexander Lundby Rasmussen (HTX)
Vakant (EUD)

Tilforordnede:
Direktør John Norman
Ressourcechef Michael Koch

Referent:
Direktionssekretær Emira Dzindo

 

LUU

Lokale uddannelsesudvalg

Kontakten mellem EUC Sjællands enkelte uddannelser og erhvervslivet er organiseret gennem lokale uddannelsesudvalg, som består af lige mange repræsentanter for arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og repræsentation fra skolens medarbejdere og elever.

De lokale uddannelsesudvalg skal styrke samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked og rådgive skolen i forhold til uddannelser, undervisning og lærerkvalificering.

De lokale uddannelseudvalg varetager opgaver vedrørende:

 • Erhvervsuddannelser
 • Arbejdsmarkedsuddannelser
 • Skoleoplæringscenter 

Medarbejderne og skolens ledelse er tilforordnede, ligesom eleverne er repræsenteret i udvalgene.

Opgaver

Inden for erhvervsuddannelserne har de lokale uddannelsesudvalg til opgave

 • at rådgive skolen i forhold til uddannelse, undervisning
 • at styrke samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked

Inden for arbejdsmarkedsuddannelserne har de lokale uddannelsesudvalg til opgave

 • at komme med forslag til bl.a. nye uddannelser og lærerkvalificering
 • at styrke samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked

Inden for skoleoplæringscentret har EUC Sjælland valgt at organiserer sig med et skoleoplæringscenterudvalg bestående af en repræsentant fra hver af de lokale uddannelsesudvalg. Udvalget har til opgave at være:

 • i dialog med og samarbejde med skoleoplæringscentret og
 • holde fire årlige møder.

Se forretningsordenen for skoleoplæringscentret her

 

Elev/medarbejder fora

Elevråd og Elevfora 

Engager dig i elevrådsarbejde og vær med til at styrke såvel studiemeiljøet på skolen som undervisningsmiljøet på din uddannelse.

På HTX bruges den kendte betegnelse elevråd, hvorimod vi på erhvervsuddannelserne bruger betegnelsen elevforum. Begge steder arbejdes der med forhold, der er relevante for din uddannelse og dagligdag på skolen. 

På gymnasieområdet er der elevråd i begge byer - HTX Køge og HTX Næstved.

På erhvervsuddannelserne samles eleverne i tre Elevfora på Campusbuen, Jagtvej og Malervænget.

EUC Sjælland lægger vægt på god trivsel blandt eleverne, det er helt afgørende på vores uddannelser.

 

Samarbejdsudvalg - SU

Samarbejdsudvalgets opgaver er:

 • Arbejds- og personaleforhold
 • Tillid, samarbejde og trivsel
 • Omstilling på arbejdspladsen

EUC Sjællands samarbejdudvalg har møde fire gange om året.

 

Arbejdsmiljøorganisation - AMO

Hos EUC Sjælland er arbejdsmiljøet organiseret på et strategisk niveau og et operationelt niveau.

Det strategiske niveau sætter rammerne for den løbende indsats og vurderer den løbende udvikling i arbejdsmiljøet.

På det operationelle niveau sker det praktiske arbejdsmiljøarbejde og det er her de daglige praktiske opgaver løses.

 

Chefgruppen

 

Ledergruppen